Sơn Đại Bàng góp phần xây dựng nhiều công trình lớn.