Giới thiệu

Ban lãnh đạo Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội gồm:

1. Ông Nguyễn Thiện Ái      - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Mạnh Đức     - Ủy viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Xuân Cương - Ủy viên HĐQT

4. Ông Hoàng Mạnh Tiến      - Ủy viên HĐQT

5.Ông Nguyễn Ngọc Anh       - Ủy viên HĐQT

Ban điều hành Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh       - Tổng giám đốc

        2. Ông Nguyễn Mạnh Đức      - Phó Tổng Giám đốc

Tin tức nổi bật

 
Powered by HT&ecom
Lên đầu