Tài liệu cổ đông

Giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự đại hội cổ đông 2013

Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức về việc tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2013 công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội.