Tài liệu cổ đông

Giấy ủy quyền tổ chức

Giấy ủy quyền của tổ chức về việc tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2012 công ty sơn tổng hợp Hà nội