: 𝐒𝐨̛𝐧 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐙 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐭 – 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞̂̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝑲𝐞̃𝐦 – 𝐢𝐧𝐨𝐱 – Sơn Đại Bàng

𝐒𝐨̛𝐧 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐙 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐭 – 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞̂̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝑲𝐞̃𝐦 – 𝐢𝐧𝐨𝐱

0979.65.65.68