: 𝗖𝗵𝘂́𝗰 𝗠𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶̉ 𝗺𝗮́𝘁 𝗵𝗲̀ 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗦𝗼̛𝗻 Đ𝗮̣𝗶 𝗕𝗮̀𝗻𝗴 đ𝗮̃ 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗼̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽. – Sơn Đại Bàng

𝗖𝗵𝘂́𝗰 𝗠𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶̉ 𝗺𝗮́𝘁 𝗵𝗲̀ 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗦𝗼̛𝗻 Đ𝗮̣𝗶 𝗕𝗮̀𝗻𝗴 đ𝗮̃ 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗼̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽.

0979.65.65.68